Overzicht trainingsgroepenDe trainingsgroepen zijn de kurk waarop de vereniging draait. Alle groepen hebben een eigen groepsleiding met een baancoördinator. Iedereen die kennis wil maken met het schoonrijden kan twee keer gratis aan een training deelnemen. De trainingsgroepen organiseren jaarlijks een clinic voor geïnteresseerden.

Waar kunt u schoonrijden?

Er zijn op verschillende locaties trainingsgroepen actief. Klik op één van de onderstaande traininingsgroepen voor meer informatie:


Reglement trainingsgroepen

De algemene ledenvergadering van de LVS heeft in haar vergadering van 05-11-2013 onderstaand reglement voor de trainingsgroepen vastgesteld. Dit reglement kunt u als PDF-bestand in onze bibliotheek vinden.

Artikel 1 – Doelstelling

De trainingsgroep stelt zich ten doel het verbeteren van de schaatstechniek en het vergroten van het plezier in schoonrijden. De statuten van de LVS zijn van toepassing.

Artikel 2 – De organisatie van de trainingsgroep

De leden van de trainingsgroep zijn leden van de LVS.

De leiding en verantwoordelijkheid voor de trainingsgroep berust bij minimaal 2 en maximaal 5 uit de groep te kiezen leden waarbij de volgende taken horen:

  • algehele leiding;
  • baancoördinator;
  • secretariaat;
  • financieel beheer.

De leiding is primair verantwoordelijk voor de voortgang van de trainingsgroep. Waar nodig en desgevraagd biedt het bestuur ondersteuning.

Jaarlijks is er overleg tussen de leiding van alle trainingsgroepen en (een delegatie van) het bestuur van de LVS over de voortgang van de trainingsgroepen.

Artikel 3 – De organisatie van de trainingsgroep welke financieel niet zelfstandig kan opereren

Waar een trainingsgroep te klein is om te kunnen bestaan zal het bestuur van de LVS onderzoeken of financiële steun mogelijk is. De penningmeester van deze trainingsgroep dient dan een begroting te overleggen. Daarnaast gelden alle punten genoemd in artikel 2.

Artikel 4 – De organisatie van de trainingsgroepen in het gewest Noord-Holland / Utrecht

In dit gewest is de opzet gelijk aan artikel 2; echter de zakelijke contacten lopen via de gewestelijke technische commissie.

Artikel 5 – Vergaderingen

De trainingsgroep vergadert minimaal één keer per jaar en verder zo vaak als nodig is, of op verzoek van tenminste de helft van de leden. Vergaderingen worden minimaal 14 dagen tevoren bijeen geroepen, tenzij spoedeisende zaken een kortere tijd noodzakelijk maken.

In de jaarlijkse vergadering zullen in ieder geval de volgende punten worden besproken:

  • het verslag van het afgelopen jaar;
  • de begroting voor het komende jaar;
  • de geplande activiteiten voor het nieuwe schaatsseizoen.

Artikel 6 – De trainers

Afhankelijk van de grootte van de trainingsgroep worden per seizoen één of twee trainers aangesteld. De trainers zijn vrijwilligers, ze zijn opgeleid en benoemd door de sectie Schoonrijden in samenwerking met de KNSB. Bij voorkeur komen de trainers uit de regio. De trainers stimuleren geoefende schaatsers aan wedstrijden deel te nemen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

Alle georganiseerde schaatsers en trainers vallen onder de daarvoor door de KNSB afgesloten verzekeringen. Zie voor details de website van de KNSB.

Artikel 8 – Abonnementen voor de schaatstraining

De leden van de trainingsgroep nemen een abonnement per seizoen.

De groepsleiding stelt per seizoen de prijs vast welke door ijshuur en ledental bepaald wordt.