Gelet op het bijzondere karakter van het schoonrijden, verzorgt de LVS zelf een aantal cursussen met medewerking van de KNSB.

Trainerscursus

De LVS voorziet in een eigen opleiding van nieuwe trainers. In 2006 heeft een speciale commissie een nieuw cursusboek samengesteld. De cursus bestaat uit zowel schoonrijtechnische als didactische elementen, in theorie en praktijk. Momenteel zijn er binnen de LVS meer dan 20 opgeleide trainers, die actief lesgeven.

Jurycursus

Schoonrijden is een jurysport. Voor het houden van wedstrijden zijn juryleden onmisbaar. Ook het opleiden van juryleden wordt door de LVS zelf ter hand genomen. De KNSB mandateert hiervoor de LVS. Op die manier kunnen de wedstrijden onder auspiciën van de KNSB plaatsvinden.

De jurycursus bestaat globaal uit twee lessen theorie en twee lessen praktijk tijdens trainingsuren. Vervolgens loopt het kandidaat-jury lid stage op minimaal twee wedstrijden. Het is niet noodzakelijk dat een jurylid zelf wedstrijden heeft gereden. De nadruk in de jurycursus ligt bij het oefenen in waarnemen.

Momenteel beschikt de LVS over 21 juryleden, inclusief rekenkamer, starters en scheidsrechter.

In 2009 heeft de LVS het initiatief genomen tot een jaarlijkse masterclass voor juryleden, waarop ervaringen en inzichten uitgewisseld kunnen worden. Op die manier hoopt de LVS te bewerkstelligen dat er binnen het jurycorps zoveel mogelijk overeenstemming blijft over het beoordelen van de verschillende elementen in het schoonrijden.

Veiligheid

Veiligheid neemt binnen het schoonrijden een steeds belangrijker plek in. Schaatsen op ijs brengt het risico met zich mee dat men bij een val blessures oploopt. Omdat tot op hoge leeftijd kan worden schoongereden wil de LVS de risico’s van blessures zoveel mogelijk beperken door aandacht te vragen voor beschermende maatregelen en oefeningen in valtechniek. Het hoofd kan eenvoudig worden beschermd door een helm die de vorm van een wintermuts heeft (de smartcap).

De LVS streeft ernaar dat er per trainingsgroep altijd een gediplomeerd EHBO-er aanwezig is bij trainingen en wedstrijden.