Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de LVS. Als wij uw gegevens verwerken doen wij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die uw persoonsgegevens beschermen. De LVS, met adres Dalwagen 3, 6669 CA Dodewaard, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit statement hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u lid van de LVS, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in de administratie van de LVS. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit, telefoonnummer en datum van start lidmaatschap.

Rechtsgrond van de verwerking van uw gegevens

Volgens de wetgeving mag de LVS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. In verband met de op rechtsgronden gerechtvaardigde belangen van de LVS, waarbij de LVS erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is, verwerkt de LVS de persoonsgegevens ten behoeve van:

 1. de totstandkoming en/of uitvoering van een ledenovereenkomst en het vaststellen van de contributie.
 2. het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan.
 3. het versturen van digitale berichten, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten.
 4. het verwerken en publiceren van wedstrijduitslagen van wedstrijden waar u aan deel genomen heeft.
 5. het maken van studies, modellen en statistieken.
 6. de uitoefening en de verdediging van de rechten van de LVS bijvoorbeeld bij geschillen.
 7. het verzorgen en verbeteren van de website.
 8. een door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 9. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De LVS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de LVS de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Voor welke doeleinden gebruikt de LVS uw gegevens?

De lidmaatschapsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van het lidmaatschap, waaronder:

 1. het vaststellen en innen van de jaarlijkse ledenbijdrage van uw vereniging.
 2. het registreren van gegevens voor bij het lidmaatschap behorende producten zoals verzekeringen.

De LVS kan uw gegevens ook gebruiken voor haar statutaire doelstelling; het bevorderen van het schoonrijden. Dit houdt bijvoorbeeld in:

 1. het ontwikkelen, onderbouwen en evalueren van het LVS-beleid.
 2. het generen van een profiel t.b.v. sport gerelateerde onderzoeksdoeleinden en subsidie- en/of sponsorvoorstellen.
 3. informatievoorziening in het verlengde van LVS-activiteiten, eventueel in samenwerking met derden.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De LVS verstrekt uw gegevens aan de KNSB in het kader van:

 1. het vaststellen en innen van de jaarlijkse ledenbijdrage van de LVS aan de KNSB.
 2. het registreren van gegevens voor bij het LVS-lidmaatschap behorende KNSB-producten zoals verzekeringen.

Naast bovengenoemde verstrekking aan de KNSB verstrekt de LVS uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

 1. de LVS daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 2. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de LVS.
 3. u hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De LVS kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de LVS. De LVS ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. De LVS is evenwel niet aansprakelijk wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, zoals de KNSB. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de LVS of wanneer de LVS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Bijvoorbeeld indien het noodzakelijk is de organisator van een wedstrijd waaraan u deelneemt te informeren.

De LVS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens

De LVS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U heeft het recht:

 1. op inzage in uw persoonsgegevens.
 2. om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.
 3. te vragen om overdracht van uw gegevens.
 4. om bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen toestemming verwerking en informatievoorziening

Indien u geen prijs stelt op informatie van de LVS, of uw toestemming voor de verwerking wenst in te trekken, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: lvs@schoonrijden.nu. De wijziging zal zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, deelt de LVS dit zo snel mogelijk mede aan betrokkene.

Wijzigingen

De LVS kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op https://www.schoonrijden.nu en u via onze verenigingsnieuwsbrief informeren.

Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan lvs@schoonrijden.nu. Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de LVS, dan kunt u een email sturen aan lvs@schoonrijden.nu onder vermelding van ‘privacy’ in de onderwerpregel.