streekdrachtengroep
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de streekdrachtengroep opgericht. De groep van ongeveer 30 dames en heren heeft sinds haar oprichting vele demonstraties gegeven in het schoonrijden. Aangezien de drachten1 volgens de originele patronen zijn samengesteld heeft de groep – naast het schoonrijden2 – een bijzondere cultuurhistorische betekenis omdat de toeschouwer in levenden lijve kan kennismaken met de verschillende streekdrachten van Nederland. De streekdrachtengroep heeft in de jaren tachtig en negentig vaak acte de présence gegeven op natuurijs. Dit leverde altijd prachtige nostalgische plaatjes op. De streekdrachtengroep treedt op verzoek in binnen- en buitenland op tegen een onkostenvergoeding afhankelijk van het aantal schoonrijders en de plaats waar gereden wordt.

Voetnoten

  1. Met streekdracht of klederdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen werd door een groot deel van de bevolking.
  2. Het schoonrijden wordt normaliter niet in een klederdracht gedaan. Men schaatst in normale (sportieve) kleding.

De trainingen zijn openbaar. Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken en leden mogen meedoen.


Richtlijnen voor de streekdrachtengroep

De algemene ledenvergadering van de LVS heeft in haar vergadering van 15-09-1993 onderstaande richtlijnen voor de streekdrachtengroep vastgesteld. Deze richtlijnen kunt u als PDF-bestand in onze bibliotheek vinden.


Regels voor de Commissie Streekdrachtengroep

Foto: Berlinda van DamGoedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 15-09-1993.

Artikel 1 – Algemeen

De door de ledenvergadering goedgekeurde richtlijnen voor de streekdrachtengroep zijn van toepassing.

Artikel 2 – Instelling commissie

De ledenvergadering benoemt de commissie en de leider van de groep op voordracht van het bestuur.

Artikel 3 – Taken

De taak van de leider van de demonstratie is het leiden van de groep op uitvoeringen zoals door de commissie wordt aangegeven en de training van de leden en aspirant-leden.
De taak van de commissie omvat planning van de demonstraties, organisatie ervan, financiële zaken en alles wat noodzakelijk is om een goede uitvoering van de demonstraties mogelijk te maken.
Van de commissie neemt een lid het voorzitterschap op zich, de andere taken worden onderling verdeeld.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De leden van de commissie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taak jegens het bestuur van de LVS en de leden van de streekdrachtengroep.
De leider van de streekdrachtengroep is verantwoordelijk voor de verrichtingen van de groep jegens de commissie.

Artikel 5 – Bevoegdheden

De commissie is bevoegd – in overleg met de groepsleider – streekdrachten te beoordelen en zo nodig deelname aan de groep te ontzeggen.
De commissie, tezamen met de leider van de groep, beslist of de individuele leden voldoende schaatsvaardigheid bezitten om aan officiële demonstraties deel te kunnen nemen.
De commissie en de leider van de groep zullen de opkomst bij de trainingen, alsmede correcte streekdracht, extra laten meewegen in grootse evenementen in het buitenland of daar waar een beperkt aantal deelnemers mee kan doen.

Artikel 6 – Financiën

De commissie dient de stukken eenmaal per jaar – aan het einde van het seizoen – aan het bestuur ter controle te presenteren samen met de begroting voor het volgende jaar.
Het bestuur kan in bijzondere situaties – op voorstel van de commissie – een bijdragen in de kosten van evenementen verlenen.

Artikel 7 – Geschillen

Bij eventuele geschillen tussen de commissie, de groepsleider en de leden van de groep beslist in hoogste instantie het bestuur van de LVS.