streekdrachtengroep
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de streekdrachtengroep opgericht. De groep van ongeveer 30 dames en heren heeft sinds haar oprichting vele demonstraties gegeven in het schoonrijden. Aangezien de drachten1 volgens de originele patronen zijn samengesteld heeft de groep – naast het schoonrijden2 – een bijzondere cultuurhistorische betekenis omdat de toeschouwer in levenden lijve kan kennismaken met de verschillende streekdrachten van Nederland. De streekdrachtengroep heeft in de jaren tachtig en negentig vaak acte de présence gegeven op natuurijs. Dit leverde altijd prachtige nostalgische plaatjes op. De streekdrachtengroep treedt op verzoek in binnen- en buitenland op tegen een onkostenvergoeding afhankelijk van het aantal schoonrijders en de plaats waar gereden wordt.

Voetnoten

 1. Met streekdracht of klederdracht (kortweg: dracht) wordt bedoeld de traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen werd door een groot deel van de bevolking.
 2. Het schoonrijden wordt normaliter niet in een klederdracht gedaan. Men schaatst in normale (sportieve) kleding.

Agenda

 • Foto: LC / Jan de Vries12-10-2016 IJsbaan Silverdome te Zoetermeer. Training van 11:30 tot 13:00 uur.
 • 09-11-2016 IJsbaan Silverdome te Zoetermeer. Training van 11:30 tot 13:00 uur.
 • 14-12-2016 IJsbaan Silverdome te Zoetermeer. Training van 11:30 tot 13:00 uur.
 • 17-12-2016 Evenement Harderwijk op ijs met optredens om 12:45, 15:00, 17:15 en 18:45 uur;
 • 11-01-2017 IJsbaan Silverdome te Zoetermeer. Training van 11:30 tot 13:00 uur.
 • 08-02-2017 IJsbaan Silverdome te Zoetermeer. Training van 11:30 tot 13:00 uur.

Contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de coördinator.

Alie Hakkert
Telefoon: (035) 626 78 78
E-mail: streekdrachtengroep@schoonrijden.nu


Richtlijnen voor de streekdrachtengroep

De algemene ledenvergadering van de LVS heeft in haar vergadering van 15-09-1993 onderstaande richtlijnen voor de streekdrachtengroep vastgesteld. Deze richtlijnen kunt u als PDF-bestand in onze bibliotheek vinden.

Artikel 1 – Doelstelling

De streekdrachtengroep van de LVS stelt zich ten doel het schoonrijden met al zijn gratie te promoten in een verantwoorde, authentieke Nederlandse streekdracht.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De groep staat onder leiding van de groepsleiding, aangewezen door het bestuur van de LVS.
 2. Leden van de streekdrachtengroep moeten lid zijn van de LVS.
 3. De leden van de groep moeten kunnen beschikken over een authentieke dracht, goed bevonden door de Commissie Streekdrachtengroep en de groepsleiding.
 4. De leden dienen zowel individueel als in paren goed te kunnen schoonrijden en hun niveau op peil te houden.
 5. Wanneer wordt opgetreden mogen de deelnemers zich uitsluitend schoonrijdend over de baan bewegen. Aanwijzingen en instructies dienen te worden opgevolgd.
 6. Van de leden wordt verwacht dat zij zich zo goed mogelijk aanpassen om zodoende een goed geheel te vormen met de overige leden van de groep.
 7. De leden worden verzocht zoveel mogelijk deel te nemen aan de trainingen voor en de optredens van de groep.

Artikel 3 – Opgave

 1. In het begin van het schaatsseizoen geven de leden zich per paar op bij de groepsleiding. Daarbij vermelden zij hun dracht.
 2. De opgave geldt voor het hele seizoen. Bij wisseling van dracht of partner moet tijdig worden overlegd met de leiding van de streekdrachtengroep.
 3. Schoonrijders, die deel willen gaan uitmaken van de streekdrachtengroep, kunnen zich opgeven bij de groepsleiding. Deze beslist of aan de voorwaarden (zie boven) voor deelname wordt voldaan.

Artikel 4 – Selectie

 1. In zijn algemeenheid wordt ervan uitgegaan, dat de gehele groep gezamenlijk optreedt. Slechts bij hoge uitzondering zal selectie nodig zijn, bijvoorbeeld bij een gelimiteerde uitnodiging.
 2. Selectie vindt dan plaats door de groepsleiding, eventueel samen met de Commissie Streekdrachtengroep.
 3. Bij deze selectie wordt onder andere rekening gehouden met facetten als een goede vertegenwoordiging van de streekdrachten, het niveau van schoonrijden individueel, als paar en als deel van de groep, en het regelmatig deelgenomen hebben aan trainingen en optredens van de streekdrachtengroep.
 4. Bij eventuele geschillen beslist de Commissie Streekdrachtengroep.

Artikel 5 – Aspirant-leden

 1. Leden van de LVS die geïnteresseerd zijn in deelname aan de streekdrachtengroep, maar (nog) niet voldoen aan alle voorwaarden, kunnen aspirant-lid worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan schoonrijders waarvan het niveau van rijden net niet goed genoeg is (zie artikel 2 lid 4), de dracht (nog) niet in orde is, die geen vaste partner hebben en/of die niet frequent deel kunnen nemen aan activiteiten van de groep.
 2. Aspirant-leden kunnen deelnemen aan de trainingen van de groep en incidenteel kunnen zij door de groepsleiding worden gevraagd mee te doen aan een optreden. Vanzelfsprekend komen aspirant-leden niet in aanmerking voor evenementen waarvoor moet worden geselecteerd.
 3. Opgave van aspirant-leden, liefst met partner, kan bij de groepsleiding.

Regels voor de Commissie Streekdrachtengroep

Foto: Berlinda van DamGoedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 15-09-1993.

Artikel 1 – Algemeen

De door de ledenvergadering goedgekeurde richtlijnen voor de streekdrachtengroep zijn van toepassing.

Artikel 2 – Instelling commissie

De ledenvergadering benoemt de commissie en de leider van de groep op voordracht van het bestuur.

Artikel 3 – Taken

De taak van de leider van de demonstratie is het leiden van de groep op uitvoeringen zoals door de commissie wordt aangegeven en de training van de leden en aspirant-leden.
De taak van de commissie omvat planning van de demonstraties, organisatie ervan, financiële zaken en alles wat noodzakelijk is om een goede uitvoering van de demonstraties mogelijk te maken.
Van de commissie neemt een lid het voorzitterschap op zich, de andere taken worden onderling verdeeld.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De leden van de commissie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van haar taak jegens het bestuur van de LVS en de leden van de streekdrachtengroep.
De leider van de streekdrachtengroep is verantwoordelijk voor de verrichtingen van de groep jegens de commissie.

Artikel 5 – Bevoegdheden

De commissie is bevoegd – in overleg met de groepsleider – streekdrachten te beoordelen en zo nodig deelname aan de groep te ontzeggen.
De commissie, tezamen met de leider van de groep, beslist of de individuele leden voldoende schaatsvaardigheid bezitten om aan officiële demonstraties deel te kunnen nemen.
De commissie en de leider van de groep zullen de opkomst bij de trainingen, alsmede correcte streekdracht, extra laten meewegen in grootse evenementen in het buitenland of daar waar een beperkt aantal deelnemers mee kan doen.

Artikel 6 – Financiën

De commissie mag naar eigen inzicht de verworven financiën besteden.
De commissie dient de stukken eenmaal per jaar – aan het einde van het seizoen – aan het bestuur ter controle te presenteren samen met de begroting voor het volgende jaar.
Het bestuur kan in bijzondere situaties – op voorstel van de commissie – een bijdragen in de kosten van evenementen verlenen.

Artikel 7 – Geschillen

Bij eventuele geschillen tussen de commissie, de groepsleider en de leden van de groep beslist in hoogste instantie het bestuur van de LVS.